De zeven opdrachten voor de gehele mensheid

Volgens de wijzen van Jisraëel heeft Hasjeem (God) niet alleen aan Jisraëel, maar aan alle mensen opdrachten gegeven.

De Eeuwige God gebood de mens: …— Beresjiet (Genesis) 2:16

Dit zijn niet de tien geboden want die waren alleen geadresseerd aan het volk dat eens een slaaf was in Egypte, zoals blijkt uit de aanhef:

Ik ben de Eeuwige, je God, die je heeft uitgevoerd uit het land Egypte, uit het slavenhuis.— Sjemot (Exodus) 20:2

Maar vanzelfsprekend zijn er wel veel overeenkomsten. De opdrachten voor alle mensen zijn:

 • Het verbod op afgoderij in al haar vormen
 • Het verbod op godslastering
 • Het verbod op moord
 • Het verbod op seksuele immoraliteit
 • Het verbod op diefstal
 • Het verbod op het eten van een deel van een levend dier
 • Het gebod om rechtbanken in te stellen

Afgoderij

Dit is een verbod op het aanbidden van iets dat geschapen is, of het nu materieel of immaterieel is. Dit verbod voorkomt dat wij een vervormd wereldbeeld ontwikkelen door in verzinsels te geloven. Het verbod op afgoderij kun je dus zien als een oproep tot weldenkendheid, wat vanzelfsprekend een voorwaarde is om überhaupt verantwoordelijk te kunnen handelen.

Godslastering

Godslastering is iets anders dan ongemanierd taalgebruik. Het gaat hier om het met een specifieke formule verwensen van de Schepper, het willen vernietigen van de bron van al het bestaan.

Het is niet zo dat Hasjeem lange tenen heeft, dat hij zich beledigd zou kunnen voelen. De wetten zijn er niet om Hasjeem maar om ons te beschermen. Godslastering zou je kunnen vergelijken met de belediging van het openbaar gezag of van een ambtenaar in functie: dat toestaan zou de anarchie in een samenleving bevorderen.

Moord

Het is verboden anderen of jezelf te vermoorden. Dit geldt ook voor een ongeboren mens van 40 dagen of ouder, geteld vanaf de bevruchting. Vanaf deze leeftijd heeft de foetus een regelmatig kloppend hart en kunnen de hersengolven gemeten worden.

Elk mens is uniek en van onschatbare waarde. Een van de eigenschappen van het jodendom is de haast onbegrensde liefde voor het leven: vrijwel alle geboden mogen worden overtreden om een leven te redden. Daarom geldt: als iemand komt om jou te doden, dood hem dan eerst.

Seksuele immoraliteit

Verboden zijn onder andere overspel en incest.

Het familieleven is belangrijk voor de kwaliteit van een samenleving: familieleden steunen elkaar van nature meer dan vreemden. Het is de uitdaging om de liefde binnen een gezin uit te breiden naar andere leden van de samenleving. Zo ontstaat er cohesie in de maatschappij en daarmee kwaliteit van leven.

Diefstal

Onder dit verbod vallen:

 • Openlijke beroving
 • Heimelijk stelen, inclusief kruimeldiefstal
 • Verduistering, door het geleende niet terug te geven
 • Een verloren object niet terugbrengen, terwijl de eigenaar nog op zoek is
 • Fraude, bijvoorbeeld door te betalen met vals geld
 • Gebruik van vervalste meetinstrumenten
 • Verkeerde indruk wekken over een te verkopen of verhuren artikel
 • Eigendom beschadigen, direct of indirect
 • Huisvredebreuk
 • Geen schadevergoeding betalen na iemand verwond te hebben
 • Als werknemer je onder werktijd met andere dingen bezighouden
 • Loon niet uitbetalen
 • Schulden of andere financiële overeenkomsten niet op tijd voldoen
 • Gerechtvaardigde belastingen ontduiken
 • Hetgeen als diefstal beschouwd wordt door de wet van het land
 • Ontvoering
 • Verkrachting

Het is soms best lastig om diefstal te ontwijken, daar is gedegen studie voor nodig.

Deel van een levend dier

Het is verboden om vlees te eten dat van een zoogdier is genomen terwijl het nog leefde of stuiptrekkingen vertoonde. Wij moeten zorgvuldig omgaan met wezens die gevoelig zijn voor pijn.

Rechtbanken

De naleving van bovenstaande geboden moet afgedwongen worden door het instellen van een rechtsorde. Op die manier wordt de levensvatbaarheid en kwaliteit van een maatschappij vergroot en wordt voorkomen dat het ‘recht’ van de sterkste zou gaan gelden.

Wil je je serieus verdiepen in de zeven opdrachten, dan is onderstaand boek een aanrader. Met eventuele vragen bij het lezen van dit boek, ben je uiteraard welkom in ons beet midrasj (leerhuis) in Rotterdam.

boek-guide-noahideGuide for the Noahide
Rabbi Michael Shelomo Bar-Ron

Hailed by rabbis and Noahide scholars alike, this Guide — meant for both non-Jews and Jews — presents the Laws of the Noahide Covenant as never before: precisely as they were codified in Talmudic law according to the Mishneh Torah of Maimonides (RaMBaM).

Bestellen