Joodse cultuur en geschiedenis

110 of 13 items

De Dode Zee-rollen en de huidige Tenach

door Eliav

De Dode Zee-rollen: deel 10

Tot slot nog de relatie tussen de rollen en de Tenach. Vaak wordt mij gevraagd of er verschillen zijn tussen de huidige Bijbelboeken die in de Hebreeuwse Bijbel staan en de Bijbelboeken die bij Qumran zijn gevonden. Het antwoord is zowel ja als nee. Vandaag gebruiken alle Joden de Masoretische Tekst (MT), wat komt van […]

De identiteit van de Qumrangemeenschap (2)

door Eliav

De Dode Zee-rollen: deel 9

Het is de mening van de schrijver dat de identiteit van de Qumran gemeenschap niet zozeer, ondanks overeenkomsten, bij de sekte van de Essenen gezocht moet worden maar bij deze radicale ‘vierde filosofie’, een populistische, nationalistische beweging die voortkwam uit het schisma van de sekte van de Sadduceeërs rond het begin van de jaartelling. Deze […]

Zeloten en martelaarschap

door Eliav

De Dode Zee-rollen: deel 8

Dezelfde drang naar martelaarschap zien wij eveneens bij de Zeloten bij de belegeringen van Gamla en Masada terugkomen, waarin de rebellen er eerder voor kiezen om zelfmoord te plegen dan in Romeinse gevangenschap te komen. Dit onbuigzame karakter zien wij ook terugkomen in de Dode Zee-rollen. De schrijvers van de Rollen zijn zeer nationalistisch, apocalyptisch […]

De identiteit van de Qumrangemeenschap

door Eliav

De Dode Zee-rollen: deel 7

De overgrote meerderheid van de wetenschappers vermoedt dat de Qumrangemeenschap een Esseense gemeenschap moet zijn geweest. Men haalt Plinius de Oudere (overleden bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 CE) aan om aan te tonen dat er Essenen rondom de Dode Zee woonden en trekken daarom de conclusie dat de schrijvers van de rollen […]

De Qumranbibliotheek

door Eliav

De Dode Zee-rollen: deel 6

De Qumranbibliotheek moet een zeer nauwkeurige selectie van materiaal zijn geweest. Het materiaal is, ondanks enkele inhoudelijke tegenstrijdigheden, homogeen en bestaat uit Joods-religieuze literatuur waarbinnen dezelfde thema’s worden aangehaald. Er zijn geen historische werken gevonden zoals de boeken van de Makkabeeërs, eveneens ontbreekt persoonlijke literatuur zoals huwelijkscontracten of persoonlijke correspondentie. Alle boeken van de huidige […]

Qumran en de Dode Zee-rollen

door Eliav

De Dode Zee-rollen: deel 5

Lang niet alle geleerden zijn ervan overtuigd dat Qumran en de Dode Zee-rollen met elkaar te maken hebben. De theorie van deze geleerden bevat het idee dat de rollen oorspronkelijk onderdeel waren van de bibliotheek in Jeruzalem en aan de vooravond van de belegering van Jeruzalem door de Romeinen uit de stad zijn gesmokkeld. Qumran […]

Vondst van de rollen in 1947 (vervolg)

door Eliav

De Dode Zee-rollen: deel 4

Na de vondst werden er in fases de velen spelonken rondom Chirbet Qumran afgezocht en in totaal werden in elf grotten religieuze teksten gevonden. Geleerden duiden de grotten met de handschriften aan naar de volgorde van ontdekking: 1Q = grot 1 2Q = grot 2 3Q = grot 3 etc. De letter Q staat voor […]

Benjamin van Tudela

door Eliav
cordoba

Een toelichting op de cursus rondom Benjamin van Tudela. Deze trotse verklaring werd geschreven in het midden van de tiende eeuw door een van de meest vooraanstaande burgers van Córdoba: Hasdai Ibn Saprut. Hasdai was de Nasi, de prins, van zijn Joodse gemeenschap en daarnaast was hij vizier, de rechterhand van de beschermheer ‘der Islamitische […]

Vondst van de rollen in 1947

door Eliav

De Dode Zee-rollen: deel 3

Velen kennen het verhaal van de vondst van de rollen aan de oevers van de Dode Zee, in de grotten rondom Chirbet Qumran, eind jaren ’40, begin jaren ’50. De eerste grot zou door bedoeïenenjongens van de Ta’amireh-stam in 1947 zijn ontdekt. Er zijn over deze vondst diverse verhalen die te ronde gaan. Deze verhalen […]

Nederandse vertaling en Oxford University

door Eliav

De Dode Zee-rollen: deel 2

In het Nederlands is inmiddels ook een vertaling van de Dode Zee-rollen verschenen.1 Om onderzoek te doen naar de Dode Zee-rollen moet men zich voornamelijk wenden naar de Qumranstudies van Oxford University. De interpretatie van de Dode Zee-rollen van Oxford University Press onder de titel Discoveries in the Judean Desert worden in de academische wereld […]