Gerelateerde items

In het jodendom wordt Torastudie bijzonder gewaardeerd, omdat inzicht in het leven een voorwaarde vormt voor bewonderenswaardig gedrag. Onderaan staat een lijst van aangeraden joodse boeken. Sommige van deze joodse boeken zijn volledig online beschikbaar.

Voor bezoekers van beet midrasj Ohel Abraham in Rotterdam en andere geïnteresseerden in joodse studie adviseren wij het volgende basispakket, waarbij ervan uitgegaan wordt dat een choemasj en een siddoer al in bezit zijn:

  • Beth Midrash Shel Avraham Avinu van rabbijn Lopes Cardozo
  • Maimonides’ Introduction to the Talmud van Maimonides
  • Guide for the Noahide van rabbijn Bar-Ron
  • Oral Torah From Sinai van rabbijn Bar-Ron
  • The Shepherd King: Book One, the Foundation Stone van rabbijn Ben-Shorr

Naar onze bescheiden mening leggen deze boeken een degelijke basis voor elk mens die Zijn Tora wil begrijpen en daar zijn leven verder op wil vormgeven.

Voor persoonlijk advies over joodse boeken kun je ook terecht in beet midrasj Ohel Abraham in Rotterdam.

Accepting the Yoke of Heaven
boek-yokeYeshayahu Leiwbowitz was een controversieel joods denker, onder andere omdat hij stelde dat het enige doel van de mitswot (goddelijke geboden en verboden) menselijke gehoorzaamheid was.

Hij bedoelde daarmee dat de redenen voor de mitswot voor mensen onbegrijpelijk en irrelevant was. Sterker nog, de poging om emotionele betekenis toe te kennen aan het vervullen van de mitswot kwam volgens hem in de buurt van afgoderij (aboda zara).

Leibowitz was hierom ook een vurig voorstander van de scheiding tussen jodendom en de staat Israël, omdat volgens hem het jodendom beschadigd zou worden door die vervlechting.

Meer info

Beth Midrash Shel Avraham Avinu
boek-beth-midrash-of-avrahamIn deze monografie wordt het doel en de ideologie van de David Cardozo Academy uitgelegd. De inhoud is gebaseerd op de inaugurele rede van de David Cardozo Academy gegeven in september, 2005. Klik op Meer info om deze monografie online te lezen.

Meer info

Crisis, Covenant and Creativity
boek-crisis-covenant-creativityHoe kunnen religieuze mensen omgaan met tolerantie als zij overtuigd zijn dat hun religieuze overtuigingen de waarheid zijn en dat anderen het verkeerd hebben? Hoe kan het halachische leven leiden tot een groter bewustzijn van de mysterie en schoonheid van het leven? Terwijl het zoeken naar de betekenis van Joodse identiteit steeds complexer wordt, wat is daarin de betekenis van Joodse authenticiteit?

Meer info

For the Love of Israel and the Jewish People
boek-love-of-israelIn 1948, na bijna tweeduizend jaar, keerde het Joodse volk in grote aantallen terug naar zijn oorspronkelijke thuisland om zijn soevereiniteit te herwinnen. Hoe is het mogelijk dat het Joodse volk zoveel machtige rijken heeft overleefd? Hoe kan het dat een dergelijk klein volk in staat was om een enorme bijdrage te leveren aan de mensheid? Deze en andere vragen worden gesteld in deze verzameling van essays.

Meer info

Guide for the Noahide
boek-guide-noahideHet verbond dat God met heel de mensheid (benee Noach) sloot, is verbazend eenvoudig en onbekend tegelijkertijd. In dit werk worden op systematische wijze de geboden voor de benee Noach uiteengezet, zoals ze in de Talmoed en de Misjnee Tora van de Rambam te vinden zijn.

Meer info

Halakhic Man
boek-halakhic-manDit is het klassieke werk van het moderne joodse gedachtegoed dat de joodse wet, de halacha, probeert te begrijpen vanuit een religieuze psychologie en fenomenologie. Daarbij vindt een afbakening plaats tegen het mysticisme en romantische noties van religie.

Jodendom is gegrond, aldus Soloveitchik, in het hier-en-nu en heeft geen focus op een transcendente werkelijkheid. Voor vele nieuwe studenten van het jodendom blijkt dit vaak een lastige mentale omwenteling.

Soloveitchik stelt voorts dat de studie van halacha zorgdraagt voor een coherente attitude tegenover onder andere westerse noties van ascese, esoterie, dood, menselijke creativiteit, inkeer en voorzienigheid. Ook dit werk onderschrijft de noodzaak vanuit het jodendom voor individuele ‘zelfschepping’ als een goddelijke taak van het mens-zijn.

Meer info

Hebrew-English Bible (online)
Het bestuderen van de Tora, de Hebreeuwse Bijbel, is onmisbaar om het jodendom te leren kennen. Via deze website kun je de originele Hebreeuwse tekst lezen samen met een vertaling in het Engels en enkele andere talen.

Meer info

Israelis And The Jewish Tradition
boek-hartmanEen van de grootste problemen in de hedendaagse Israëlische samenleving is de groeiende kloof tussen seculiere en religieuze Joden. David Hartman was een rabbijn en filosoof die vanuit zijn religieus-joodse positie probeerde bij te dragen aan het denken van een gemeenschappelijk raamwerk.

Hartman steunt daarbij uiteraard op het gedachtegoed van klassiek-joodse denkers zoals Juda Halevi en Mozes Maimonides (Rambam). Focus in dit werk is hoe de betekenis van de moderne staat Israël geëvalueerd kan worden op een manier die beide groepen voldoende en gedeelde ruimte geeft.

Meer info

Maimonides' Introduction to His Commentary on the Mishnah
boek-intro-comment-mishnaDe Misjna (משנה, ‘herhaling’) is het eerste werk waarin de joodse orale tradities tot dan toe zijn opgeschreven, in circa 220 CE, waarmee het een reflectie werd van rabbinale debatten tussen de eerste eeuw BCE en de tweede eeuw CE. Voor het begrip van de praktijk van het menselijke leven dat voortvloeit uit de Tora is dit het eerste werk dat bestudeerd wordt. Hoe kunnen alle aspecten van het dagelijkse leven gebaseerd worden op de geboden en verboden die men in de Tora leest? Dit werk vormde ook de basis voor de verdere ontwikkeling van joods-ethische jurisprudentie, waarin een pragmatische benadering tot Bijbelse wetten gezocht werd. De Rambam wilde met zijn werk de Misjna, met soms complexe discussies, beter toegankelijk maken voor de leek. De tijd heeft bevestigd dat dit hem gelukt is.

Meer info

Maimonides' Introduction to the Talmud
boek-introduction-to-talmudDe Rambam beschrijft in deze inleiding op de Talmoed wat de oorsprong, het doel en methodologie is van dit omvangrijke corpus joodse geschriften. Waarom worden minderheidsopvattingen opgenomen in de Talmoed? Hoe herkennen we een ware profeet? En wat is de verhouding tussen de wetten in de Tora en de uitwerking daarvan in de Talmoed? Ook dit werk is voorzien van annotaties, indexen, kaarten, etcetera.

Meer info

Mishneh Torah – Set 28 volumes
boek-mtDe Misjnee Tora (םשנה תורה, ‘herhaling van de Tora’) is de eerste opgeschreven codificering van de joodse wet (halacha). Dit werk werd door de Rambam geschreven tussen 1170 en 1180 CE. De intentie van de Rambam was expliciet om de leek in staat te stellen toegang te krijgen tot de gehele halacha, zodat men behalve de studie van de Tenach niet meer werken nodig had. Het Hebreeuws is goed te begrijpen, de Engelse vertaling laat hier en daar te wensen over.

Meer info

Mishneh Torah (online)
De Rambam wilde expliciet de leek met dit werk toegang laten krijgen tot de gehele halacha. Dankzij deze online Engelse editie is dit nu nog beter mogelijk. Voor een accuraat begrip blijft kennis van het Hebreeuws onmisbaar.

Meer info

Nehama Leibowitz
boek-leibowitzNehama Leibowitz (1902-1997), zus van de filosoof Yeshayahu Leibowitz, werd in een orthodox-joods gezin geboren in Riga, Litouwen. Ze werd eveneens een van de meest invloedrijke Torageleerden van de twintigste eeuw. Bijna dertig jaar lang publiceerde zij handouts over de sidrot die studenten in staat moesten stellen om ze, met behulp van klassieke commentatoren, een beter begrip te krijgen van de passages. Haar analyses zijn scherp, gebaseerd op grammaticale nuances en altijd bedoeld om de lezer zelf met de teksten te laten stoeien.

Meer info

Oral Torah From Sinai
boek-oral-sinaiDe schrijver van dit werk, mori (‘rabbijn’) Michael Bar-On beargumenteert in dit werk de authenticiteit van de mondelinge leer van de Tora en de autoriteit van de Talmoedische wijzen. Mede dankzij zijn achtergrond in de antropologie en kennis van de Jemenitisch-joodse traditie is hij in staat om rabbinale argumenten op fascinerende wijze tot leven te brengen.

Meer info

Rabbi Haim David Halevy
boek-halevyDe schrijver van dit werk, mori (rabbijn) Michael Bar-On beargumenteert in dit werk de authenticiteit van de mondelinge leer van de Tora en de autoriteit van de Talmoedische wijzen. Mede dankzij zijn achtergrond in de antropologie en kennis van de Jemenitisch-joodse traditie is hij in staat om rabbinale argumenten op fascinerende wijze tot leven te brengen.

Meer info

The Dawn
boek-dawnDe Joodse koningin van Perzië, Ester, besluit op succesvolle wijze om haar leven te wagen om het Joodse volk te redden van mogelijke genocide. Maar waarom leest men dit boek op het joodse feest Poeriem? Wat heeft dit boek te leren over Hasjeem, am Jisraëel en de hedendaagse samenleving? De schrijver, Yoram Hazony, beargumenteert dat de rabbijnen begrepen dat in dit boek het paradigma verscholen lag van de nieuwe politieke situatie waarin het Joodse volk in ballingschap zich bevond. In hoeverre contrasteert deze situatie met het tijdperk van koningschap en het huidige Israël?

Meer info

The Guide of the Perplexed, Vol. 1
boek-guide1De Rambam schreef het joods-filosofische werk Moree Neboechiem (מורה נבוכים), oftewel ‘Gids der verdwaalden’ in het Arabisch en in de twaalfde eeuw CE. Vanwege thema’s zoals de verhouding tussen filosofie en geopenbaarde religie, de theodicee, is het ook in niet-joodse kringen een veel bestudeerd werk geworden. Een derde van dit eerste deel bestaat uit een voorwoord en inleidend essay door contemporaine wetenschappers.

Meer info

The Guide of the Perplexed, Vol. 2
boek-guide2Moree Neboechiem is volgens de Rambam bedoeld voor diegenen die worstelen met de letterlijke betekenis van de Tora en inzichten van de filosofie. Met name twee mystieke teksten van de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel), het scheppingsverhaal in Beresjiet en de passage over de strijdwagen in Jechezkeel, zijn het onderwerp van Moree Neboechiem. Dit werk bestaat uit drie delen, waarvan het laatste deel de climax vormt van de vereiste mystieke en filosofische kennis.

Meer info

The Guide to Serving God
boek-guide-to-servingDit boek is geschreven in het Arabisch door de zoon van de Rambam, Rabenoe Abraham, rond 130 CE. In deze editie vind je een parallelle vertaling Hebreeuws-Engels. In dit werk beschrijft hij hoe je nabijheid en intimiteit kunt verkrijgen met God. Verder ook voorzien van een biografie, voetnoten en uitstekende indexen.

Meer info

The Home we Build Together
boek-sacks-homeIn meerdere westerse samenlevingen proberen politieke denkers nieuwe antwoorden te verzinnen op de spanningen binnen en bedreigingen van de moderne liberale democratie. Het multiculturalisme heeft niet de gewenste resultaten bereikt. Dit boek is de erudiete poging van voormalig opperrabbijn Jonathan Sacks om ‘verschil’ te denken, maar binnen een raamwerk van gedeelde waarden. Sacks toont in dit werk een ongebruikelijk, religieus-joods pleidooi voor een gedeelde nationale identiteit en de liberale democratie, waarbij respect voor diversiteit wel een belangrijke waarde is.

Meer info

The Shepherd King: Book One, the Foundation Stone
boek-foundation-stoneDoor de ogen van Goliats schilddrager, een afvallige, cynische Israëliet, wordt de lezer meegenomen in de Bijbelse gebeurtenissen die de culturele kloof tonen tussen de Bijbelse beschaving van de Israëlieten en de heidense wereld van de Filistijnen. Dankzij de rabbinale expertise van de schrijver is deze Bijbelse roman gebaseerd op klassieke joodse teksten en doorspekt met de mores van het Joodse volk in Bijbelse tijden.

Meer info

The Tent of Avraham
boek-tent-of-avrahamHet boek The Tent of Avraham is een verzameling van essays over een verscheidenheid van joodse onderwerpen, geschreven door joodse denkers, professoren en rabbijnen, die allemaal geaffilieerd zijn aan de David Cardozo Academy in Jeruzalem. Veel van de artikelen beschrijven persoonlijke worstelingen met elementen uit het jodendom.

Meer info

The Written and Oral Torah
boek-written-and-oral-torahIn The Written and Oral Torah krijgt de lezer uitleg over de klassiek-joodse bronnen. Een selectie van teksten uit deze bronnen wordt besproken om een basaal inzicht te verwerven. Een aanrader voor beginners of diegenen met een basale kennis van de Tora.

Meer info